ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Typography

Στα 159.977,11 στρέμματα η έκταση της, το απόγευμα της “Τρίτης 17/10/2023”, από την πλημμύρα στην “Θεσσαλία” σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα

 

Καβαλιώτης Μηχανικός υπολόγισε, και πάλι πρώτος,το νέο ιστορικό “ρεκόρ” της έκτασης της επιφάνειας της «Λίμνης Κάρλας»,εξ’ αιτίας των πρόσφατων ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων με τις ονομασίες «Daniel» και «Elias» σύμφωνα με δορυφορικά στοιχεία/δεδομένα τα οποία ανακτήθηκαν από την διαδικτυακή πλατφόρμα με τίτλο: «earthdata.nasa.gov» [1].Συγκεκριμένα υπολόγισε ότι η συνολική επιφάνεια έχει έκταση ίση με «159.977,11»ήτοι «εκατόν πενήντα εννέαχιλιάδες εννικόσιαεβδομήντα επτά και 11/100», ενώ αναλυτικότερα η παραπάνω επιφάνεια κατανέμεται ως εξής: 1).περίπου το «40%», (για την ακρίβεια το «39,81%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «63.686,72 στρέμματα» ήτοι «εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόνταέξι και 72/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Ρήγα Φεραίου» του «Νομού Βόλου»,

2).περίπου το «21%», (για την ακρίβεια το «20,02%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «32.022,26 στρέμματα» ήτοι «τριάντα δύο χιλιάδες είκοσι δύο και 26/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Αγιάς» του «Νομού Λάρισας» και

3).περίπου το «41%», (για την ακρίβεια το «40,17%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «64.268,13 στρέμματα» ήτοι «εξήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιαεξήνταοκτώ και 13/100 στρέμματα»), καταλαμβάνεται από τον «Δήμο Κιλελέρ» του «Νομού Λάρισας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο άρθρο του, ο Θωμάς Παπαλάσκαρης, είχε υπολογίσει, (και πάλι πρώτος με την χρήση δορυφορικών δεδομένων), το «ιστορικό “ρεκόρ” έκτασης επιφάνειας της “Λίμνης Κάρλας”», το απόγευμα της “Παρασκευής 15/09/2023”, σε «172.231,44 στρέμματα» ήτοι «εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα και 44/100», ενώ αναλυτικότερα η παραπάνω επιφάνεια κατανεμήθηκε ως εξής:1).το «34%», (για την ακρίβεια το «33,24%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «57.246,49 στρέμματα» ήτοι «πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιασαράνταέξι και 49/100 στρέμματα»),είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Ρήγα Φεραίου» του «Νομού Βόλου», 2).το «24%», (για την ακρίβεια το «23,11%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «39.804,20 στρέμματα» ήτοι «τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια μηδέν τέσσερα και 20/100 στρέμματα»), είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Αγιάς» του «Νομού Λάρισας» και 3).το «44%», (για την ακρίβεια το «43,65%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «75.180,75 στρέμματα» ήτοι «εβδομήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα και 75/100 στρέμματα»), είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Κιλελέρ» του «Νομού Λάρισας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προηγούμενο άρθρο του, ο Θωμάς Παπαλάσκαρης, είχε υπολογίσει, (και πάλιπρώτος με την χρήση δορυφορικών δεδομένων), το «ιστορικό “ρεκόρ” έκτασης επιφάνειας της “Λίμνης Κάρλας”», το απόγευμα της “Πέμπτης 05/10/2023”, σε «150.674,56 στρέμματα» ήτοι «εκατόν πενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα και 56/100», ενώ αναλυτικότερα η παραπάνω επιφάνεια κατανεμήθηκε ως εξής: 1).το «40%», (για την ακρίβεια το «39,80%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «59.974,65 στρέμματα» ήτοι «πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα και 65/100 στρέμματα»), είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Ρήγα Φεραίου» του «Νομού Βόλου», 2).το «19%», (για την ακρίβεια το «18,70%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «28.176,01 στρέμματα» ήτοι «είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι και 01/100 στρέμματα»), είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Αγιάς» του «Νομού Λάρισας» και 3).το «42%», (για την ακρίβεια το «41,50%» ή αλλιώς συνολική επιφάνεια ίση με «62.523,90 στρέμματα» ήτοι «εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία και 90/100 στρέμματα»), είχε καταληφθεί από τον «Δήμο Κιλελέρ» του «Νομού Λάρισας».

Τα δεδομένα έχουν την εξής συγκεκριμένηκωδική περιγραφή: «MCDWD_L3_F2_NRT.A2023289.h20v05.061.tif, (START:2023-10-16/00:00:00, “END:2023.10.17/00:00:00”)» [1].

Η επεξεργασία των δορυφορικών στοιχείων έγινε με την χρήση του ελεύθερου στο διαδίκτυο τεχνικού/υπολογιστικού λογισμικού «QuantumGeographicalInformationSystems» («Q.G.I.S.») [4].

Η αρχική λίμνη είχε έκταση 180.000-195.000 στρέμματα και το βάθος της έφθανε τα 4-6 μέτρα [5].

Το 1959 ανατέθηκε μελέτη από το «Υπουργείο Γεωργίας» για την αξιοποίηση της πεδιάδας της «Λίμνης Κάρλας» με δεδομένα την κατασκευή ταμιευτήρα αποθήκευσης νερού έκτασης 64.700 στρεμμάτων, σήραγγας και τάφρων πεδινών υδάτων. Η λίμνη θα χρησιμοποιούνταν για άρδευση με αρδευτικά κανάλια και θα τροφοδοτούνταν με νερά του «Ποταμού Πηνειού». Αντί αυτού όμως τελικά κατασκευάστηκε σήραγγα για την ολοκληρωτική εκκένωση της λίμνης που άρχισε τον Ιανουάριο του 1957 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβρη του 1962 [6].

Εικόνα 1.   Η απεικόνιση, της «επιφάνειας στέψης» («μπλε» απόχρωση),της «Λίμνης Κάρλας» η οποία καταλαμβάνει μέρη του «Δήμου Κιλελέρ» («Νομού Λάρισας»), του «Δήμου Αγιάς» («Νομού Λάρισας») και του «Δήμου Ρήγα Φεραίου» («Νομού Βόλου»),όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Nasa») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»)[1,3].

Εικόνα 2.   Η απεικόνιση, της «κατανομής ποσοστών της “Λίμνης Κάρλας” ανά ξεχωριστό “Δήμο”», (με «μπλε» απόχρωση, του «Δήμου Κιλελέρ») («Νομού Λάρισας»),  (με «πορτοκαλί» απόχρωση του «Δήμου Αγιάς») («Νομού Λάρισας»), (και με «γκρι» απόχρωση του «Δήμου Ρήγα Φεραίου») («Νομού Βόλου»), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Nasa») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.») [1,3].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμουςκαι αλλού [2.1-2.32]:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

 

vasilakos katheto

cactus1

pilatos katheto

 

 

  

 

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->