ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Typography

Του Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων

palamas doruforos 2

 

…αφιερώνεται στον συνάδελφο και φίλο μου κ. Ζήση Γκαραγκάνη, «Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό» («Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»), και υπάλληλο της «Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας» («Ε.Υ.Δ.Ε. Θεσσαλίας»)…


Ο «Πηνειός Ποταμός» είναι ο κύριος και αξιολογότερος ποταμός της Θεσσαλίας. Πηγάζει στην «Πίνδο», περνάει κοντά στην «Καλαμπάκα» και βγαίνει στη Θεσσαλική Πεδιάδα». Ο «Πηνειός Ποταμός» βρίσκεται στο κεντρικό διαμέρισμα της ηπειρωτικής Ελλάδας στη Θεσσαλία. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι περίπου ίσο με 216 χιλιόμετρα και η συνολική του επιφάνεια είναι περίπου ίση με 9.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Σε όλο το μήκος του ποτανού ενσωματώνονται πάρα πολλοί παραπόταμοι, με κυριότερους τον «Τιταρήσιο Ποταμό», τον «Ενιπέα Ποταμό», τον «Καλέντζη Ποταμό» και τον «Ληθαίο Ποταμό», [1.1].
Η “λεκάνη απορροής” του έχει έκταση ίση με «6.417,40 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (ή αλλιώς ίση με «6.417.400 στρέμματα»), η οποία αποτελείται από τις εξής “υπολεκάνες απορροής”: 1).«Καλέντζης», 2).«Πορταϊκός», 3).«Κλεινοβίτικος», 4).«Ληθαίος», 5).«Καράμπαλης», 6).«Μαλακασιώτης», 7).«Νεοχωρίτης», 8).«Μουργκάνι», 9).«Πάμισος», 10).«Σοφαδίτης», 11).«Φαρσαλιώτης», 12).«Ενιπέας» και 13).«Τιταρήσιος», [1.2].
Στο παρόν άρθρο αναλύεται το γεγονός ότι είναι δυνατή η εκτίμηση, με ανάλυση τόσο των γεωγραφικών δεδομένων που διατίθενται από δορυφόρους όσο και από βιβλιογραφικές πηγές (ιστορικά στοιχεία, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές κλπ.), όλων των τιμών των παροχών νερού του «Ποταμού Πηνειού», (και κατ΄επέκταση και όλων των ποταμών και χειμάρρων της ευρύτερης περιοχής της «Θεσσαλίας» αλλά και ολόκληρης της «Ελλάδας»), για κάθε περίπτωση διαφορετικού επεισοδίου βροχόπτωσης, με την χρήση των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», («Geographical Information Systems», εν συντομία, «Γ.Π.Σ.», («G.I.S.») [2.1,2.2,2.3] και «Υδρολογικών Μοντέλων», («Hydrological Models»), (του «Σώματος Αμερικανών Μηχανικών» ή αλλιώς «American Corps of Engineers») [2.4] και με την συνδρομή των απαραίτητων καταγεγραμμένων δεδομένων βροχοπτώσεων [2.5], όπως συνοπτικά και συνολικά απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.

Εικόνα 1. Μία “άποψη” της κύριας κοίτης του «Ποταμού Πηνειού» [1.3].

papalaskaris pineios 1


Στο παρόν άρθρο αναλύθηκαν δύο διαφορετικά επεισόδια βροχοπτώσεων των οποίων τα αποτελέσματα αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα [2.4,2.5]:

Επεισόδιο Βροχόπτωσης (Ημερ/ία & Ύψος)

Παροχή («Ποταμού Πηνειού») Αιχμής στην Έξοδο στην Θάλασσα (κ.μ./δευτερ.)

Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού («Ποταμού Πηνειού») (χιλιοστ/τρα επιφ/είας)

Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού («Ποταμού Πηνειού») (κυβικά μέτρα/κ.μ.3)

Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού («Ποταμού Πηνειού») (τόννοι)

04-08/09/2023” (“Daniel”) («466,00 mm»)

16.138,70

394,35

2.530.701.690

2.530.701.690

04-08/09/2023 («1.000,00 mm»)

18.452,70

921,94

5.916.457.756

5.916.457.756

1.466,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.316,29

8.447.159.446

8.447.159.446

 

Τα στοιχεία των δύο (2) διαφορετικών, (“ρεαλιστικό” ίσο με “466,00 mm” και “υποθετικό” ίσο με “1.000 mm”), αθροιστικών επεισοδίων βροχόπτωσης, (ημερομηνία, διάρκεια και συνολικό ύψος βροχόπτωσης), οι αντίστοιχες παροχές αιχμής νερού και οι αντίστοιχες, εκτιμηθείσες, συνολικές ποσότητες νερού στην εκβολή του «Ποταμού Πηνειού», εκφραζόμενες σε “χιλιοστόμετρα ύψους νερού”, σε “κυβικά μέτρα νερού” και “τόννους νερού” [2.4,2.5].
Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“466,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, φυσιολογικά, μικρότερη, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «16.138,70 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «16.138,70 m3/sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, φυσιολογικά, μικρότερη, “ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «2.530.701.690,00 κυβικά μέτρα» ή αλλιώς «2.530.701.690,00 m3»), και το αντίστοιχο, “ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [2.4].

Εικόνα 2. Το, “ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, 04-08/09/2023 (“466,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel», την, φυσιολογικά, μικρότερη συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «2.530.701.690,00 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «2.530.701.690,00 m3 (tons νερού)»), και το αντίστοιχο, ρεαλιστικό, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου με την κωδική ονομασία «Daniel») [2.4].

 

papalaskaris pineios 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τέλος, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “υποθετικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/01/2023” (“1.000,00 mm”), (το οποίο και «απέδωσε» την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “υποθετική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «18.452,70 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «18.452,70 m3/sec»), και το αντίστοιχο, υποθετικό, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “υποθετικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του, “υποθετικού”, ακραίου μετεωρολογικού φαινομένου την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “υποθετική”, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «8.447.159.446 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «8.447.159.446 m3 (tons νερού)») [2.4].

 

papalaskaris pineios 1

Εικόνα 3. Το, “υποθετικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, “04-08/09/2023” (“1.000,00 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, φυσιολογικά, μεγαλύτερη, “υποθετική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «18.452,70 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «18.452,70 m3/sec»), και το αντίστοιχο, “υποθετικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “υποθετικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης [2.4].

 

Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία των: 1).“βροχοπτώσεων της ευρύτερης περιοχής”, 2).“αναλυτικών χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής” (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός “curve number”), 3).“γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής“ (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής” του «Ποταμού Πηνειού», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό.

Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό των «“Χαλκιάδων”, του “Δήμου Φαρσάλων”, του “Νομού Λάρισας”», (αθροιστική βροχόπτωση ίση με «466,00 mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα “meteo.gr” και αφορούσαν το χρονικό διάστημα «04-08/09/2023» [2.5].

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:
i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,
ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,
iii).« https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».
iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

e-max.it: your social media marketing partner

 

ix7

mbgif2

GENIKO WEB BANNER half page 300x600

vasilakos katheto

cactus1

pilatos katheto

 

 

  

 

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->