vasilakos noemvrios 2020  bronx delivey2

  topiki agora teva4 

 

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Typography

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν τα τέλη του Δήμου Καρδίτσας για το 2021.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Καρδίτσας σημείωσε ότι τα ανταποδοτικά τέλη θα αποδοθούν πλήρως στους δημότες, ενώ πιθανόν να υπάρξουν συμπληρωματικές διαδικασίες όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των μέχρι τώρα αδήλωτων τετραγωνικών με το νέο ευνοϊκό νόμο. Η μείζονα μειοψηφία κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ουσιαστικά για κρυφές «αυξήσεις» 17% καθώς θα εισπράξει αυξημένα δημοτικά τέλη από τη δήλωση των εως τώρα μη καταγεγραμμένων τετραγωνικών.

Αναλυτικά:

Α) ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ.)

Για το έτος 2021 ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) παραμένει αμετάβλητος και ορίζεται  ενιαίος για όλο το Δήμο Καρδίτσας στο ποσό των 0,12 €/τ.μ. ετησίως για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για το έτος 2021, οι τιμές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) αφορούν σε όλη την επικράτεια του Δήμου Καρδίτσας εκτός ορισμένων εξαιρέσεων οι οποίες αναφέρονται:

1) Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές). Αποφασίστηκε η μείωση της τιμής από 1,13 €/τ.μ. σε 1,03€/τ.μ.

2) Λοιποί Στεγασμένοι χώροι:

α) Επαγγελματικές στέγες (γενική χρήση) αποφασίστηκε μείωση της τιμής από 2,53 €/τ.μ. σε 2,00€/τ.μ.

β) Επαγγελματικές στέγες εντός των ορίων των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας εξακολουθούν να έχουν μειωμένα τέλη κατά 50% της περίπτωσης 2α, ήτοι από 1,27€/τ.μ. σε 1,00 €/τ.μ.

γ) Για τα Σουπερμάρκετ, Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ., Ι.Κ.Α, Ο.Σ.Ε τα τέλη να είναι επίσης προσαυξημένα κατά 30% της περίπτωσης 2α ήτοι από 3,29€/τ.μ. σε 2,60 €/ τ.μ., λόγω αυξημένου όγκου απορριμμάτων.

δ) Για Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τέλη παραμένουν αμετάβλητα, ήτοι:

- για την επιφάνεια έως 3.000 τ.μ. 1,13€/τ.μ.

- για την επιφάνεια από 3.000 τ.μ. έως τα 6.000 τ.μ. να χρεώνεται το 70% αυτής με 1,13€/τ.μ. και

- για την επιφάνεια άνω των 6.000 τ.μ. να χρεώνεται το 60% αυτής με 1,13€/τ.μ.

ε) Για επαγγελματικές στέγες της περίπτωσης 2α και οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου, τα τέλη  0.65/τμ

Η παραπάνω μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, προσκομίζοντας: αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος όπου φαίνεται ο αριθμός παροχής, μισθωτήριο συμβόλαιο αν πρόκειται για μισθωτές ή Ε9 αν πρόκειται για ιδιοκτήτες ή πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα ή βεβαίωση μηχανικού από όπου να προκύπτουν τα τ.μ. του ακινήτου, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο επίσημου φορέα με το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική ιδιότητα. Σε ό,τι αφορά τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ήδη έχουν αιτηθεί και έχουν μείωση τελών, θα αρκεί απλή αίτησή τους προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου διότι έχουν ήδη προσκομιστεί τα δικαιολογητικά και βρίσκονται στο αρχείο της υπηρεσίας εκτός αν έχει υπάρξει μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα προσκομισθέντα στοιχεία το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί.

στ) Επαγγελματικές στέγες της περίπτωσης 2α οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου και οι οποίες αφορούν σε ακίνητα όπου στεγάζονται βουστάσια, ποιμνιοστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία και γενικά κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές  μονάδες κ.λπ. αποφασίστηκε πάλι να έχουν μηδενικά τέλη.

3) Οι ισόγειες αποθήκες ή βοηθητικοί χώροι οποιασδήποτε χρήσης (είτε οικιακής είτε επαγγελματικής), οι οποίες βρίσκονται είτε εκτός είτε εντός σχεδίου και έχουν τη συγκεκριμένη χρήση στην άδεια οικοδομής, αποφασίστηκε να έχουν μείωση 20% 

4) Τα πατάρια και τα υπόγεια των στεγασμένων χώρων της περίπτωσης 1 αποφασίστηκε να χρεώνεται το 30% από το 50% του εμβαδού τους που ισχύει τώρα, εφόσον αποτελούν αποθηκευτικούς ή βοηθητικούς χώρους.

5) Τα πατάρια και τα υπόγεια των στεγασμένων χώρων της περίπτωσης 2 καθώς και των υποπεριπτώσεων, αποφασίστηκε να χρεώνεται το 30% από το 50% του εμβαδού τους που ισχύει τώρα, εφόσον αποτελούν αποθηκευτικούς ή βοηθητικούς χώρους.

6) Κύριες κατοικίες μέχρι 150 τ.μ. στις οποίες διαμένουν πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 15.000,00 € και  έχουν τουλάχιστον ένα ανύπαντρο ανήλικο παιδί ή φοιτητή ή σπουδαστή (που φοιτά σε αναγνωρισμένη δημόσια σχολή) ή στρατευμένο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος ΑμεΑ, αποφασίστηκε τα τέλη πάλι να είναι μειωμένα σε ποσοστό 50%. Η μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έγγραφα.

7) Κύριες κατοικίες μέχρι 150 τ.μ. στις οποίες διαμένουν άτομα με αναπηρία σε ποσοστό από 80% και άνω με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 15.000,00 €, αποφασίστηκε τα τέλη πάλι να είναι μειωμένα σε ποσοστό 50%. Η μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου προσκομίζοντας τα αντίστοιχα έγγραφα.

8) Κύριες κατοικίες μέχρι 150 τ.μ. στις οποίες διαμένουν μονογονεϊκές οικογένειες, δηλαδή  όσες αποτελούνται από έναν γονέα  που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων τέκνων, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 15.000,00 € και  έχουν τουλάχιστον ένα  τέκνο ανήλικο ή φοιτητή ή σπουδαστή (που φοιτά σε αναγνωρισμένη δημόσια σχολή) ή στρατευμένο ή προστατευόμενο μέλος ΑμεΑ, αποφασίστηκε τα τέλη πάλι να είναι μειωμένα σε ποσοστό 50%. Η μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής:α) Ε9 Ιδιοκτήτη-τών ή Μισθωτήριο από TAXIS, όταν πρόκειται για ενοικιαστήβ) Αντίγραφο Λογαριασμού Ρεύματοςγ) Εκκαθαριστικό Εφορίας δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή άλλο  διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο που πιστοποιεί τη μονογονεϊκότητα.

9) Για τους άπορους δημότεςόπως αυτοί οριοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία και τον ΟΠΕΚΑ, αποφασίστηκε τα τέλη πάλι να είναι μειωμένα σε ποσοστό 50%. Η μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου προσκομίζοντας τα εξής:

α) Εγκριτική απόφαση του ΟΠΕΚΑ για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που να ισχύει στον ενεστώτα χρόνο, καταθέτοντας ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίζουν στην υπηρεσία αντίγραφο κάθε φορά που θα ανανεώνεται η έγκριση από τον ΟΠΕΚΑ. Ειδάλλως θα εκπίπτουν της ευνοϊκής ρύθμισης τελών αυτόματαβ) Ε9 Ιδιοκτήτη-τών ή Μισθωτήριο από TAXIS, όταν πρόκειται για ενοικιαστήγ) Αντίγραφο Λογαριασμού Ρεύματοςδ) Εκκαθαριστικό Εφορίας ε) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

10) Για λόγους νομιμότητας, αποφασίστηκε η κατάργηση της πρότασης για τις επιχειρήσεις ή τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουν υιοθετήσει στην καθημερινή τους λειτουργία ή προβάλλουν - προωθούν τέτοιες λύσεις κινητικότητας όπως χρήση ποδηλάτου ή cargo - bikeγια τις επαγγελματικές μετακινήσεις - μεταφορές τους, την εξυπηρέτηση των πελατών του κοκ.

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω κατηγορίες μειώσεων δεν μπορούν να ισχύσουν σωρευτικά.

Όλες οι παραπάνω μειώσεις που αφορούν στις περιπτώσεις 1 έως 9 θα γίνουν με πλασματική μείωση των τετραγωνικών μέτρων προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

Γ) ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Εκκρεμεί ακόμη η δημιουργία νέου Κανονισμού των Νεκροταφείων όλης της επικράτειας του Δήμου Καρδίτσας (σχετική η σύσταση της Επιτροπής με την Απόφαση Δημάρχου 791/2017,  ΑΔΑ: 7ΤΛ1ΩΕΗ-8ΛΟ). Παραταύτα και λόγω του έντονου χωροταξικού προβλήματος που έχουμε πλέον  στο Δημοτικό Νεκροταφείο, προτείνονται οι παρακάτω αυξημένες χρεώσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  1. Δικαίωμα ταφής για μια πενταετία

α) Ζώνη πολυτελείας     210,0€ από 205,43€

β) Α' κατηγορία                                180,00€ από 176,08€

γ) Β' κατηγορία                                150,00€ από 146,74€

δ) Γ' κατηγορία                 135,00€ από 132,06€

ε) Δ' κατηγορία                                50,0€ από 29,35€

  1. Οικογενειακοί τάφοι

α) Πολυτελείας                                17.000,00€ από 10.000,00€

β) Α' κατηγορία                                11.000,00€ από 7.000,00€

γ) Β' κατηγορία                                7.000,00€ από 5.000,00€

δ) Γ' κατηγορία                 4.000,00€ από 3.000,00€

  1. Παράταση ταφής πέραν της πενταετίας

Η παράταση ταφής στους κοινούς τάφους πέραν της πενταετίας επιβαρύνεται με 15,00€ από 11,74€ για κάθε έτος. Μετά την επταετία τα τέλη αυξάνονται κατά 30% ετησίως και μέχρις του ποσού των 50,00€ ετησίως.

  1. Φύλαξη των οστών

Για το ενοίκιο των ερμαριών στο οστεοφυλάκιο 15,00€ από 14,67€ ετησίως.

  1. Ανακομιδή οστών

α) Ζώνη πολυτελείας     90,00€ από 88,04€

β) Α' κατηγορία                                75,00€ από 73,37€

γ) Β' κατηγορία                                60,00€ από 58,69€

δ) Γ' κατηγορία                 45,00€ από 44,02€

ε) Δ' κατηγορία                                25,00€ από 23,48€

Δ) ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Το ανταποδοτικό Τέλος Τέλεσης Πολιτικού Γάμου θεσπίστηκε με την αριθμό 313/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας και ανερχόταν στο ποσό των 70,00€. Από το 2018 μειώθηκε στα 35€. Για το έτος 2020 καταργήθηκε. Το ίδιο να ισχύσει και από το 2021 και μετά μέχρι να αποφασισθεί κάτι άλλο.

Ε) ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Τα Τέλη άρδευσης όλων των Δημοτικών Ενοτήτων που ισχύουν με την αριθμό 637/2014 απόφαση τουΔημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να μη μεταβληθούν προς το παρόν μέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των στοιχείων από την οικονομική υπηρεσία σε συνεργασία τόσο με την υπηρεσία προγραμματισμού όσο και με τους Προέδρους των Τ/Κ και Δ/Κ για την αναπροσαρμογή τους. Συνεπώς μέχρι τότε αποφασίστηκε να ισχύουν τα παρακάτω:

Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Κ.  ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ

- Ετήσιο τέλος 1,47 € ανά στρέμμα ως πάγιο τέλος για όλες τις αρδευόμενες εκτάσεις

- Ετήσιο τέλος  1,47 € ανά στρέμμα, επιπλέον του παγίου (ήτοι συνολικά 2,94 €) στους ιδιοκτήτες εκτάσεων στις τοποθεσίες “Βάλτος” και “Προκοβάς”

Τ.Κ Αρτεσιανού

- Ετήσιο τέλος  3,52 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός και εκτός αναδασμού

Τ.Κ Ρούσου

- Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός αναδασμού

- Ετήσιο τέλος 13,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εκτός αναδασμού

Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ

Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου:

-  Ετήσιο τέλος 3 € ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα μέσα από τα κανάλια του αρδευτικού έργου, καθώς και για τα κτήματα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις και βρίσκονται σε απόσταση ενός μέτρου έως πενήντα μέτρων από τα αρδευτικά κανάλια.

- Ετήσιο τέλος  1,5 € ανά στρέμμα για κτήματα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις που βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από τα κανάλια.

Όσοι αρδεύονται από τη βαθιά γεώτρηση ΚΒ 129 στην τοποθεσία «ΠΑΝΑΓΙΑ» θα πληρώσουν το αντίτιμο του ρεύματος που κατανάλωσαν και επιπλέον 1,00 € ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης.

Τ.Κ. Μακρυχωρίου:

- Ετήσιο τέλος 4,00 € ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα.

Τ.Κ. Σταυρού:

- Ετήσιο τέλος  4,5 € ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα.

Τ.Κ. Μέλισσας:

6,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται με χρήση του ηλεκτρικού αντλιοστασίου 

0,3 € ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται από νερό φυσικής ροής π.χ. ποταμός κ.λπ.

Τ.Κ. Πτελοπούλας:

- Ετήσιο τέλος 7,00 € ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα.

Κάθε δημότης της Δ.Ε Κάμπου που κάνει χρήση του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού θα πληρώνει το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος που του αντιστοιχεί στη ΔΕΗ και επιπλέον 1,00 € ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης.

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

- Ετήσιο τέλος 3,50 € το στρέμμα για κάθε καλλιέργεια που θα ποτίζεται (αμπέλια, βαμβάκια, καλαμπόκια, μποστανικά, κηπευτικά κ.λπ.) εκτός από σιτηρά.  Χρεώνεται επίσης και η κατανάλωση των κιλοβάτ η οποία ορίζεται σε 0,09 € το κιλοβάτ σε όλες τις αρδευτικές γεωτρήσεις. Ο κάτοχος της παροχής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει την παροχή του. Σε διαφορετική περίπτωση θα επισκευάζεται από το Δήμο και χρεώνεται στα τέλη άρδευσης.

Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ

Τ.Κ Αμαράντου

 - Ετήσιο τέλος 15,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων

Τ.Κ Καλλιθήρου

 - Ετήσιο τέλος 100,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των τσιμενταύλακων άρδευσης

Τ.Κ Καροπλεσίου

- Ετήσιο τέλος 20,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του κλειστού δικτύου  άρδευσης στον οικισμό Καροπλεσίου

Τ.Κ Καταφυγίου

- Ετήσιο τέλος 20,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του δικτύου  άρδευσης στη θέση Λογγιές

Τ.Κ Ραχούλας

- Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των τσιμενταύλακων άρδευσης

- Ετήσιο τέλος 25,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της γεώτρησης “Σουλεϊμάν Αγά” &

- Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της γεώτρησης στην περιοχή “Σχολικά”

Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Τ.Κ Μητρόπολης και Ξυνονερίου

- Ετήσιο τέλος 15,00 € ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα περιοχής Τ.Κ. Ξυνονερίου.

Στραγγιστικό πάγιο τέλος για τους μη αρδευόμενους αγρούς (σιτηρά κ.λπ.) σε 3,00 € ανά στρέμμα.

Για την πληρωμή των υδρονομέων 3,00 € ανά στρέμμα.

  • Το τέλος άρδευσης θα καταβάλλεται στο ακέραιο για όλες τις Τοπικές Κοινότητες άσχετα με την χρονική διάρκεια της χρήσης των δικτύων άρδευσης.
  • Όσοι από τους καταναλωτές δεν θα έχουν εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης προηγούμενων δεν θα δικαιούνται να ποτίσουν από τις αρδευτικές γεωτρήσεις.
  • Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο καθώς και η μη πληρωμή των τελών άρδευσης θα διώκεται  ποινικά από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΣΤ) ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τα Τέλη Διαφήμισης που ισχύουν με την αριθμό 637/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να μη μεταβληθούν (κατηγορίες Α’, B’, Γ’ και Δ’).

Συνεπώς αποφασίστηκε να ισχύουν τα παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

1) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλιούνται μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου: 0,25 €/τ.μ. εβδομαδιαίως. 

2) Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και διαχειριστή αυτών: 0,25 €/τ.μ. εβδομαδιαίως.

3) Σε χώρους σιδηροδρομικών σταθμών, ταξί, υπεραστικών και αστικών λεωφορείων καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων:  0,25 €/ τ.μ. εβδομαδιαίως.

4) Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών το τέλος είναι: 0,25 €/τ.μ.  εβδομαδιαίως.                             

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

1) Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές εφημερίδες το τέλος είναι: 40 €/τ.μ. ετησίως.                             

2) Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι 15 €/τ.μ. ετησίως.

3) Διαφημίσεις μη φωτεινές και ετεροφωτιζόμενες επιγραφές σε δώματα κτηρίου το τέλος είναι: 10 €/τ.μ. ετησίως

Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου, όταν μεταβάλλεται εντός του έτους το διαφημιστικό μήνυμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

- Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ 50 εκατοστόμετρα το τέλος είναι 1,30 € μηνιαίως.                      

- Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων εισπράττεται το ανάλογο πολλαπλάσιο τέλος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

- Για τη διανομή έντυπου υλικού σε σπίτια, καταστήματα, οδούς πλατείες κ.λπ. και εφόσον αυτό δεν αποτελεί ρύπο, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, αποφασίστηκε να οριστεί τέλος 20,00 €/μήνα ανεξάρτητα της ποσότητας των εντύπων.

Ζ) ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1) Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στις πλατείεςΕλευθερίας, Ν. Πλαστήρα, Εθνικής Αντίστασης (Δικαστηρίων) αποφασίστηκε χρέωση 30 € από 35 €ανά τ.μετησίως.

2) Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στις πλατείεςΔημοτικήςΑγοράς, Στρατολογίαςκαι Δημ. Γιολδάση, αποφασίστηκε χρέωση 25 € ανά τ.μ ετησίως

3) Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στις πλατείεςΑκαδημίας, Μακρυγιάννηκαι τις λοιπές πλατείες αποφασίστηκε χρέωση 15 €ανά τ.μετησίως.
4)  Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στον κεντρικό πεζόδρομο καθώς και στους πεζοδρόμους εκατέρωθεν αυτού και τα πεζοδρόμια των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου & Λ. Σακελλαρίου μεταξύ της οδού Υψηλάντου και Ιεζεκιήλ  αποφασίστηκε χρέωση 25 € ανά τ.μ. ετησίως.

5)  Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στους υπόλοιπους πεζοδρόμους  εκτός των προαναφερομένων αποφασίστηκε χρέωση 20 € ανά τ.μ. ετησίως.

6)  Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε πεζοδρόμια αποφασίστηκε 15 € ανά τ.μ. ετησίως.

7) Για τους λοιπούςκοινόχρηστουςχώρους που δεν αναφέρονται παραπάνω και είναι εντός των ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης,αποφασίστηκε10 €ανά τ.μετησίως.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1) Για τις πρωτεύουσες των ΔημοτικώνΕνοτήτων, ήτοιΚαλλιφώνι, Καλλίθηρο, Μητρόπολη και Σταυρό και την ΚοινότηταΚαρδιτσομαγούλας, αποφασίστηκε5 € ανά τ.μετησίως
2) Για όλες τις υπόλοιπεςΤοπικέςΚοινότητες,αποφασίστηκε 3 € ανά τ.μετησίως

  • Β. ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1) Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στις πλατείεςΕλευθερίας, Ν. Πλαστήρα, Εθνικής Αντίστασης (Δικαστηρίων),αποφασίστηκε χρέωση 50 €/τ.μ. ετησίως.

2) Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στις πλατείεςΔημοτικήςΑγοράς, Στρατολογίας, και Δημ. Γιολδάση, αποφασίστηκε χρέωση 40 €/τ.μ. ετησίως.

3) Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στις πλατείεςΑκαδημίας, Μακρυγιάννη, και τις λοιπές πλατείες, αποφασίστηκε χρέωση 30 €/τ.μ.ετησίως.
4)  Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στον κεντρικό πεζόδρομο καθώς και στους πεζοδρόμους εκατέρωθεν αυτού και τα πεζοδρόμια των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου & Λ. Σακελλαρίου μεταξύ της οδού Υψηλάντου και Ιεζεκιήλ , αποφασίστηκε χρέωση 50 €/τ.μ. ετησίως.

5)  Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και έχουνπρόσωπο στους υπόλοιπους πεζοδρόμους  εκτός των προαναφερομένων, αποφασίστηκε χρέωση 30 € ανά τ.μ. ετησίως.

6)  Για τα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας και κάνουν κατάληψη σε πεζοδρόμια αποφασίστηκε χρέωση30 € ανά τ.μ. ετησίως.

7) Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους που δεν αναφέρονται παραπάνω και είναι εντός των ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης, αποφασίστηκε χρέωση25 €ανά τ.μετησίως.

 8) Για τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη στον χώρο που διενεργείται η λαϊκή αγορά της Τετάρτης και υπάρχει κενή θέση στην πρόσοψή τους, το τέλος για χρήση της θέσης αυτής κάθε Τετάρτη θα είναι αντίστοιχο με αυτό του επαγγελματία πωλητή λαϊκής.

Απορρίφθηκε  η πρόταση της μείζονος μειοψηφίας

Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση της μείζονος μειοψηφίας σε ότι αφορά στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές) η οποία προτείνεται τη μείωση της τιμήςαπό 1,13 €/τ.μ. σε 0,87/τ.μ.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner

mbgif2

 giovannis final orizontio 1

  

 joinbanner2

bronx delivey1

 

 

 

!-- Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->